Het huurcontract voor een student

étudiant

Marie, 55 jaar : “Mijn zoon wil een kot huren in Brussel en de eigenaar wil hem een studentenhuurcontract laten tekenen. Heeft mijn zoon er baat bij zo’n huurcontract voor studenten te tekenen eerder dan een klassiek huurcontract?”

Het advies van onze expert

Sinds 01/01/2018 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gevolge van de regionalisering van de wet rond huurcontracten nieuwe huurcontracttypes opgesteld, waaronder het huurcontract voor een student. Voor die datum werd de huur van een kot enkel geregeld door het Burgerlijk Wetboek, in tegenstelling tot de huur van een hoofdverblijfplaats, dat toen al geregeld werd in een specifieke wet.

Het Waalse Gewest volgde al snel en ook in Wallonië kan sinds 01/09/2018 een studentenhuurcontract afgesloten worden, met enkele kleine wettelijke verschillen Vlaanderen volgt in 2019.

Het voordeel van een studentenhuurcontract is dat het beter is aangepast aan het studentenleven.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet een studentenhuurcontract afgesloten worden mits akkoord met de twee partijen en voor een maximale duur van één jaar. Het is evenwel mogelijk om het te vernieuwen aan het einde van het schooljaar. Het contract kan ook afgesloten worden voor een kortere termijn (bijvoorbeeld 10 maanden).

Als een akkoord over de afsluiting van een studentenhuurcontract ontbreekt, is een klassiek huurcontract nog altijd mogelijk. De afsluiting van een studentenhuurcontract is evenwel verplicht voor verblijven die zijn gelabeld als “kwalitatief studentenverblijf”. Dat is het geval wanneer het verblijf beantwoordt aan een aantal verplichte criteria inzake veiligheid, netheid, uitrusting … Dit label is een bewijs van de kwaliteit van het verblijf.

Om een studentenhuurcontract af te sluiten, moet de student een bewijs voorleggen van zijn inschrijving in een onderwijsinstelling (hoger secundair onderwijs, universiteit of hogeschool).

De student kan, als hij dat wenst, het huurcontract te allen tijde opzeggen, mits een opzegtermijn van twee maanden zonder schadevergoeding. Wanneer het huurcontract afloopt, kan de student het stopzetten zonder opzegtermijn.Bovendien heeft de student de mogelijkheid om het huurcontract al op voorhand op te zeggen tot een maand voor zijn intrek in het gehuurde goed (rekening houdend met de ingebruikname die vermeld staat in het contract). De student moet deze opzeg wel rechtvaardigen (gefaald schooljaar, stopzetting van de studies, weigering van de inschrijving …) en moet een schadevergoeding gelijk aan één maand huur betalen aan de verhuurder. Huurcontracten van minder dan drie maanden kunnen niet vooraf opgezegd worden.

De eigenaar kan het huurcontract pas opzeggen bij het aflopen van het contract, mits een vooropzeg van drie maanden.

Voor studentenhuurcontracten die zijn afgesloten voor een termijn van twaalf maanden wordt het huurcontract standaard verlengd voor een termijn van twaalf maanden aan dezelfde voorwaarden, als de eigenaar geen opzeg meldt binnen de voorziene termijnen en als de student de verblijfplaats blijft gebruiken zonder verzet van de eigenaar. De eigenaar kan evenwel de huur indexeren als hij dat wenst.

Het resultaat

Naar aanleiding van ons advies heeft de zoon van Marie uiteindelijk een studentenhuurcontract getekend met de eigenaar van het kot.

De leerpunten

  • Het studentenhuurcontract is beter aangepast aan het studentenleven dan een klassiek huurcontract (met name door de mogelijkheid om het contract op voorhand op te zeggen in geval van een gefaald schooljaar of ingangsexamen … of in de loop van het jaar mits een vooropzeg van twee maanden in geval van een nieuwe studiekeuze).
  • Het studentenhuurcontract kan voor een maximale termijn van twaalf maanden afgesloten worden.
  • In Brussel biedt het label “kwalitatief studentenverblijf” een kwaliteitsgarantie aan het verblijf inzake veiligheid, netheid, uitrusting …
  • Zoekt u een kot in Brussel en wilt u nakijken of dit verblijf het kwaliteitslabel voor studentenverblijven heeft ontvangen. Bezoek deze site
  • Bijkomende informatie over de nieuwe regelgeving rond huurcontracten voor woningen in Brussel vindt u in die brochure
  • De afsluiting van een gelijkaardig contract is sinds 1 september 2018 ook mogelijk in het Waalse Gewest. In Vlaanderen volgt er een decreet in 2019

Heb je een andere vraag ? Ontdek onze andere adviezen !